MAX BROD APARTMENT - EN

„The most intense desires can only be fulfilled unconditionally.“ - Franz Kafka Closest friend of Max Brod

The Story
…

O realizaci

MAX BROD APARTMENT - EN

„The most intense desires can only be fulfilled unconditionally.“ - Franz Kafka Closest friend of Max Brod

The Story

Located in the heart of Prague. The Old Town of Prague not only witnessed the origins of Czech culture, but it is central to its future as well. Living in this location means to reside in the very heart of Prague and to directly participate in its history.

Completed in 1889, the neo-renaissance building was the residence of local and international high society. Max Brod, the apartment’s namesake, moved into the building in the early 20th century. He was a member of Prague’s Circle of Literati as well as a reknown author, composer and translator. However, Max Brod’s greatest contribution was to ensure that Franz Kafka’s now world famous works were published and saved for posterity.

Max and Franz were best friends. Max admired the distinctiveness of Franz’s stories, his unmistakable style, and the mystery and peculiar description of his characters, all of which seemed unique to him. It was Max who saw the extraordinary potential of Kafka’s work and never ceased believing in him.

Architecture

4,241 sq. ft. of captivating space (394 m2).

Let’s add to the building’s story by harnessing the architectural potential of the apartment. Art is the skill to create something unique. A creation that is both breathtaking and that touches the heart.

The interior design is inspired by Czech cultural and art history that links shapes, elements, and objects inside the apartment. It is reminiscent of the purity of Czech national art - crystal in form, clear and clean in its origin.

The walls in the spacious apartment retain their own character – the architectural concept keeps the original wall structure as a pleasant contrast to the energy of the new design.

A unique flat with unique features.

 

MAX BROD APARTMENT - CZ

"Nejintenzivnější touhy lze splnit pouze bezpodmínečně." - Franz Kafka Nejbližší přítel Maxe Broda

O projektu
Apartmán se nachází se v samém srdci Prahy. Staré město Praha bylo nejen svědkem vzniku české kultury, ale je také ústředním bodem její budoucnosti. Bydlet v této lokalitě znamená bydlet v samém srdci Prahy a přímo se podílet na její historii. Novorenesanční budova, dokončená v roce 1889, byla sídlem místní a mezinárodní vysoké společnosti. Max Brod, jmenovec bytu, se do budovy přestěhoval na počátku 20. století. Byl členem pražského Kruhu literátů a také známým autorem, skladatelem a překladatelem. Největším přínosem Maxe Broda však bylo zajistit, aby nyní světově proslulá díla Franze Kafky byla publikována a uložena pro potomky.
Max a Franz byli nejlepší přátelé. Max obdivoval osobitost Franzových příběhů, jeho nezaměnitelný styl a tajemství a zvláštní popis jeho postav, které mu všechny připadaly jedinečné. Byl to Max, kdo viděl mimořádný potenciál Kafkovy práce a nikdy v něj nepřestal věřit.

Architektura
4 241 čtverečních stop podmanivého prostoru (394 m2). Pojďme přidat k příběhu budovy využití architektonického potenciálu bytu. Umění je dovednost vytvořit něco jedinečného. Stvoření, které je dechberoucí a které se dotýká srdce. Interiérový design je inspirován českou kulturní a uměleckou historií, která spojuje tvary, prvky a předměty uvnitř bytu. Připomíná čistotu českého národního umění - krystal ve formě, jasný a čistý ve svém původu. Stěny v prostorném bytě si zachovávají svůj vlastní charakter - architektonický koncept zachovává původní strukturu stěny jako příjemný kontrast s energií nového designu. Unikátní byt s jedinečnými vlastnostmi

 

Obrázky

Komentáře

Další realizace