Ukládání projektu

Tato stránka používá cookies, pro správnou funkci stránky prosím sdělte svůj souhlas.

Všeobecné smluvní podmínky užívání


služeb poskytovaných společností Bydlo online s.r.o. (mimo jiné) na stránce (URL) www.bydlo.cz  (dále jen „Podmínky”)

 

1. OBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

1.1. Tyto Podmínky obsahující základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele. Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies.

1.2. Bydlo online s.r.o. je provozovatelem platformy Bydlo.cz (přístupné Uživatelům zejména prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese (URL) www.bydlo.cz , jejímž prostřednictvím Bydlo online s.r.o. jako Poskytovatel Služby (i) zprostředkovává Uživateli obsah zaměřený především na design interiérů a exteriérů; a (ii) poskytuje další související služby Uživatelům dle aktuální nabídky služeb Poskytovatele na Portálu (jak je definován níže).

1.3. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Uživatelů v souvislosti s užíváním Služeb Poskytovatele, jakož i další související právní vztahy.

1.4. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.4.1. „Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;

1.4.2. “Návštěvník” má význam uvedený v čl. 2.3.1. těchto Podmínek;

1.4.3. „Občanský zákoník” znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.4.4. “Oznámení” má význam uvedený v čl. 4.11. těchto Podmínek;

1.4.5. „Podmínky” znamenají nedílný a závazný soubor těchto Všeobecných smluvních podmínek užívání a Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies;

1.4.6. „Portál” znamená webové stránky umístěné na adrese (URL) www.bydlo.cz

1.4.7. „Poskytovatel” Služeb na Portálu je společnost Bydlo online s.r.o., IČ 08506663, se sídlem Bayerova 799/30, Veveří, 602 00 Brno, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

1.4.8. “Profesionál” má význam uvedený v čl. 2.3.3. těchto Podmínek;

1.4.9. “Registrovaný Návštěvník” má význam uvedený v čl. 2.3.2. těchto Podmínek;

1.4.10. „Služba (Služby)” znamená soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli, které zahrnují (i) zprostředkovávání obsahu zaměřeného především na design interiérů a exteriérů Uživatelům, a (ii) další související služby;

1.4.11. „Smlouva o poskytování služeb” znamená smluvní vztah založený okamžikem provedení registrace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jehož obsahem je využívání Služeb;

1.4.12. „Uživatel” je každá fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele bez ohledu na to, zda je Návštěvník, Registrovaný Návštěvník, nebo Profesionál;

1.4.13. “Uživatelský obsah” znamená obsah poskytovaný na Portál Uživateli a dostupný prostřednictvím Portálu. Uživatelský obsah netvoří osobní údaje;

1.4.14. “Zákon o některých službách informační společnosti” znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v účinném znění.

 

2. UŽIVATELÉ

2.1. Vstupem na Portál nebo jakýmkoliv jiným užitím Portálu a/nebo Služeb se stáváte Uživatelem. Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami.

2.2. Vstupem na Portál a jakýmkoli užitím Portálu a Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li Uživatel s těmito Podmínkami, není oprávněn užívat Portál ani Služby.

2.3. Služby mohou využívat následující kategorie Uživatelů:

2.3.1. “Návštěvník”, tj. Uživatel, který má v rámci Portálu přístup k obsahu vkládanému na Portál ostatními Uživateli, nemůže však prezentovat výsledky své práce (dále jen “Návštěvník”);

2.3.2. “Registrovaný Návštěvník”, tj. Uživatel, který má v rámci Portálu přístup k obsahu vkládanému na Portál ostatními Uživateli a může prezentovat výsledky své práce především v oblasti designu interiérů a exteriérů ostatním Uživatelům (dále jen “Registrovaný Návštěvník”);

2.3.3. “Profesionál”, tj. Uživatel, který jakožto podnikatel oprávněný k takové činnosti prostřednictvím Portálu prezentuje a nabízí své služby zaměřené především na oblast designu interiérů a exteriérů (dále jen “Profesionál”);

(Návštěvník, Registrovaný Návštěvník a Profesionál dále společně také “Uživatelé”)

2.4. Návštěvník:

2.4.1. pro užívání Služeb se nemusí registrovat na Portálu;

2.4.2. není oprávněn vkládat na Portál žádný Uživatelský obsah (včetně fotografií, popisů fotografií, příspěvků v diskuzích Uživatelů aj.);

2.4.3. při užívání Služby jedná mimo rámec své podnikatelské činností a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (tedy není podnikatelem ve smyslu Občanského zákoníku);

2.4.4. má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti Návštěvníka dle čl. 3.2.1. těchto Podmínek.

2.5. Registrovaný Návštěvník:

2.5.1. pro užívání Služeb se musí registrovat na Portálu;

2.5.2. je oprávněn vkládat na Portál Uživatelský obsah v souladu s těmito Podmínkami;

2.5.3. je oprávněn prezentovat ostatním Uživatelům výsledky své práce, není však oprávněn prostřednictvím Portálu nabízet své služby;

2.5.4. při užívání Služby jedná mimo rámec své podnikatelské činností a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (tedy není podnikatelem ve smyslu Občanského zákoníku);

2.5.5. má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti Registrovaného Návštěvníka dle čl. 3.2.2. těchto Podmínek.

2.6. Profesionál:

2.6.1. pro užívání Služeb se musí registrovat na Portálu;

2.6.2. je oprávněn vkládat na Portál Uživatelský obsah v souladu s těmito Podmínkami;

2.6.3. je oprávněn prezentovat ostatním Uživatelům výsledky své práce a prostřednictvím Portálu nabízet své služby zaměřené především na oblast designu interiérů a exteriérů;

2.6.4. při užívání Služby jedná v rámci své podnikatelské činností či v rámci samostatného výkonu svého povolání (tedy je podnikatelem ve smyslu Občanského zákoníku);

2.6.5. má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti Profesionála dle čl. 3.2.3. těchto Podmínek.

 

3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

3.1. Poskytovatel umožňuje prostřednictvím Portálu Uživateli využívat následující Služby:

3.1.1. přístup k obsahu zaměřenému především na design interiérů a exteriérů, který je na Portál vkládán ostatními Uživateli (zejména fotografie, obrázky, popisy, další informace apod.);

3.1.2. možnost vkládat na Portál vlastní obsah zaměřený především na design interiérů a exteriérů (zejména fotografie, obrázky, popisy, další informace apod.);

3.1.3. možnost přispívat do diskuzních vláken v rámci Portálu;

3.1.4. možnost vyhledat a kontaktovat prostřednictvím Portálu Profesionály, kteří prostřednictvím Portálu prezentují své služby zaměřené především na poradenství v oblasti designu interiérů a exteriérů;

3.1.5. možnost prezentovat (v závislosti na kategorii Uživatele) své služby zaměřené především na poradenství v oblasti designu interiérů a exteriérů prostřednictvím Portálu ostatním Uživatelům;

3.1.6. možnost prezentovat (v závislosti na kategorii Uživatele) prostřednictvím Portálu své zboží, které souvisí s oblastí designu interiérů a exteriérů a které je zobrazeno v rámci Uživatelského obsahu na Portálu, ostatním Uživatelům;

3.1.7. další služby dostupné dle aktuální nabídky služeb Poskytovatele.

(dále jen “Služba” nebo “Služby”)

3.2. Služby, které nabízí Poskytovatel prostřednictvím Portálu, se liší v závislosti na typu Uživatele, který Služby využívá.

3.2.1. Návštěvník je oprávněn využívat Služby uvedené v čl. 3.1.1. a 3.1.4. těchto Podmínek;

3.2.2. Registrovaný Návštěvník je oprávněn využívat Služby uvedené v čl. 3.1.1. až 3.1.4. těchto Podmínek.

3.2.3. Profesionál je oprávněn využívat Služby uvedené v čl. 3.1.1. až 3.1.6. těchto Podmínek;

3.3. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, je užívání Služeb pro návštěvníky bezplatné. Uživatel však nese náklady, které mu vzniknou v souvislosti s používáním Služeb a realizací přístupu a používáním Portálu (např. náklady na internetové připojení).

3.4. Užívání některých služeb Profesionály, může být zpoplatněno viz program PLUS.

3.5. Poskytovatel je oprávněn vyhradit poskytování určitého typu Služeb nebo určité kombinace Služeb pro vybrané skupiny Uživatelů v závislosti na aktuální nabídce Služeb Poskytovatele.

 

4. UŽIVATELSKÝ OBSAH

4.1. Nevyplývá-li z těchto Podmínek jinak, je veškerý obsah dostupný prostřednictvím Služby (s výjimkou samotného Portálu Poskytovatele) poskytován na Portál Uživateli, a přestavuje tedy Uživatelský obsah. Uživatelský obsah zahrnuje zejména veškeré fotografie, popisy fotografií, uživatelské diskuze, které je prezentováno prostřednictvím Portálu.

4.2. Každý Uživatel (a výhradně tento Uživatel) je odpovědný za Uživatelský obsah, který na Portál vložil. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Portál. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že je plně odpovědný za to, že jím poskytnutý Uživatelský obsah je plně v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů a/nebo třetích osob. Uživatel zejména nesmí:

4.2.1. umístěním Uživatelského obsahu zasahovat do autorských práv, práv souvisejících s právem autorským nebo dalších práv k duševnímu vlastnictví třetích osob;

4.2.2. umísťovat na Portál Uživatelský obsah, který obsahuje erotický a/nebo pornografický obsah, zobrazuje týrání zvířete, podněcuje k trestnému činu nebo jej schvaluje, podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, podněcuje k potlačení práv a svobod člověka nebo podporuje nebo propaguje hnutí, které k tomuto směřuje, jakož i veškerý další Uživatelský obsah, který je nebo může být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

4.2.3. v rámci Uživatelského obsahu uvádět nepravdivé údaje, které jsou způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost jiného u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;

4.2.4. umístěním Uživatelského obsahu poškozovat dobré jméno a/nebo dobrou pověst Poskytovatele;

4.2.5. umístěním Uživatelského obsahu propagovat podnikatele, který je v konkurenčním vztahu vůči Poskytovateli, jeho zboží a/nebo služby;

4.2.6. šířit škodlivé soubory a/nebo informace (např. jakékoliv počítačové programy určené k poškození počítačového systému);

4.2.7. umísťovat na Portál internetové linky či jiné odkazy, které přesměrují Uživatele na internetové stránky třetích osob obsahující obsah, který nesmí být vkládán na Portál dle čl. 4.2.1. až 4.2.6. těchto Podmínek.

4.3. Uživatel dále není oprávněn:

4.3.1. vkládat na Portál nebo zasílat ostatním Uživatelům nevyžádána obchodní sdělení (“spam”);

4.3.2. vkládat na Portál jakoukoliv svou reklamu (není-li těmito Podmínkami nebo aktuální nabídkou služeb Poskytovatele na Portálu stanoveno jinak) nebo reklamu třetích osob.

4.4. Uživatel je oprávněn jím poskytnutý Uživatelský obsah (i) mazat, jedná-li se o obrazový obsah (především fotografie); a (ii) mazat a upravovat, jedná-li se o textový obsah (především příspěvky v uživatelských diskuzích, popisy fotografií aj.).

4.5. Poskytovatel ve vztahu k Uživatelskému obsahu nevykonává jakoukoli kontrolu ani jej neanalyzuje. Poskytovatel je ve vztahu k Uživatelskému obsahu ukládanému na Portál Uživateli tzv. poskytovatelem služeb informační společnosti dle § 5 Zákona o některých službách informační společnosti.

Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

4.6. Na žádost Uživatele je Poskytovatel oprávněn Uživatelský obsah vložený na Portál Uživatelem rozdělovat do kategorií a měnit zařazení Uživatelského obsahu v rámci kategorií. Činnosti Poskytovatele dle předchozí věty nejsou kontrolou, analýzou, kategorizací či jiným zásahem do Uživatelského obsahu ze strany Poskytovatele.

4.7. Uživatel tímto uděluje Poskytovateli časově a územně neomezenou licenci k užití veškerého Uživatelského obsahu, který Uživatelé kategorie Registrovaný Návštěvník a Profesionál poskytli v rámci Portálu (zejména k veškerým fotografiím, obrázkům, návrhům, vizualizacím, projektům, informacím, popisům, postupům, návodům, technickým dokumentacím, komentářům a veškerým dalším informacím poskytnutým Uživatelem), a to ve vztahu jak k Uživatelskému obsahu, který je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona nebo jiným duševním vlastnictvím Uživatele, tak k Uživatelskému obsahu, který výše uvedenými právy chráněn není. Poskytovatel je oprávněn užít výše uvedený Uživatelský obsah veškerými v dané době známými způsoby užití, je oprávněn Uživatelský obsah užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným Uživatelským či jiným obsahem. Poskytovatel je oprávněn poskytnout licenci ve stejném rozsahu jakékoli třetí osobě, a to i do zahraničí. Licence dle tohoto článku je udělena bezplatně, je neodvolatelná a trvá i poté, co Uživatel zruší svou registraci na Portálu či jiným způsobem ukončí užívání Služeb.

4.8. Vznikne-li v souvislosti s Uživatelským obsahem Poskytovateli jakákoliv újma, je za tuto újmu zodpovědný Uživatel, který daný Uživatelský obsah na Portál vložil. V takovém případě se Uživatel zavazuje plně odškodnit Poskytovatele za veškerou takto vzniklou újmu.

4.9. Poskytovatel je oprávněn kdykoli (i bez předchozího upozornění) odstranit nebo znepřístupnit Uživatelský obsah, pokud (i) Uživatelský obsah porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky; a/nebo (ii) Poskytovatel z jiných důvodů a dle svého uvážení uzná za vhodné nebo nutné Uživatelský obsah odstranit nebo znepřístupnit.

4.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo učinit nezbytné právní kroky proti Uživatelům, kteří na Portál vkládají Uživatelský obsah porušující obecně závazné právní předpisy.

4.11. Ve vztahu k Uživatelskému obsahu porušujícímu obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky Poskytovatel neprodleně učiní veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takového Uživatelského obsahu po obdržení oznámení o Uživatelském obsahu (dále jen “Oznámení”), které:

4.11.1. musí být Poskytovateli doručeno písemně na emailovou adresu info@bydlo.cz;

4.11.2. musí obsahovat zejména: (i) identifikaci osoby, která Oznámení činí (včetně kontaktních údajů); (ii) přesnou identifikaci Uživatelského obsahu, který porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky; (iii) prohlášení, že předmětný Uživatelský obsah porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky a vysvětlení důvodů tohoto porušení (v případě tvrzeného zásahu do autorských práv je třeba specifikovat mj. k jakému autorskému dílu se mají autorská práva vztahovat, která osoba je oprávněná z autorských práv a doložit, že zveřejněním Uživatelského obsahu na Portálu došlo k neoprávněnému zásahu do těchto autorských práv); a (iv) další informace nezbytné pro posouzení závadnosti předmětného Uživatelského obsahu;

4.11.3. musí obsahovat správné, pravdivé, úplně a odůvodněné informace a musí být podáno oprávněně.

4.12. Osoba, která činí Oznámení, odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost a odůvodněnost informací a za oprávněnost podání Oznámení. Není-li Oznámení podáno oprávněně nebo obsahuje-li Oznámení nesprávné, nepravdivé, neúplné nebo neodůvodněné informace, odpovídá osoba, která Oznámení učinila, za jakoukoli případnou újmu vzniklou Poskytovateli, jinému Uživateli nebo jakékoliv třetí osobě.

4.13. Nebude-li Oznámení obsahovat alespoň náležitosti dle čl. 4.11.2. těchto Podmínek, nemusí být takové Oznámení považováno Poskytovatelem za řádně učiněné. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn vyžádat si od osoby, která Oznámení učinila, doplňující informace.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

5.1. Uživatel je povinen při užívání Portálu a Služeb uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje Při komunikaci s ostatními Uživateli Portálu je Uživatel povinen poskytovat pouze pravdivé informace, chovat se a jednat zdvořile a s úctou.

5.2. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:

5.2.1. veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;

5.2.2. se před zahájením užívání Portálu a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, těmto Podmínkám plně rozumí a souhlasí s nimi;

5.2.3. při využívání zpoplatněných služeb (nebo v případě, kdy by kdykoliv v budoucnu byla nabídka služeb Poskytovatele na Portálu rozšířena a/nebo změněna ve vztahu k určitým kategoriím Uživatelů o zpoplatněné služby), je Uživatel, který je právnickou osobou, zastoupen osobou oprávněnou za Uživatele jednat, a Uživatel, který je fyzickou osobou, je plně způsobilý k právnímu jednání (zejména s ohledem na svůj věk), nebo je zastoupen zákonným zástupcem;

5.3. Uživatel je povinen při užívání Portálu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele i třetích osob. Uživatel zejména nesmí:

5.3.1. užívat Portál a Služby v rozporu s těmito Podmínkami,

5.3.2. užívat Portál a Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, ostatní Uživatele a/nebo třetí osoby;

5.3.3. pozměňovat obsah Portálu a/nebo systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám, ani do Portálu a/nebo systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám, jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich provoz;

5.3.4. získávat osobní údaje jiných Uživatelů;

5.3.5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu nezasahujícím do práv ostatních Uživatelů a/nebo Poskytovatele a v souladu s určením Portálu.

5.4. Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou jednáním (i opomenutím) Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.

 

6. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZI POSKYTOVATELEM A UŽIVATELEM

6.1. Provedením registrace dochází mezi Uživatelem a Poskytovatelem k uzavření smlouvy o poskytování služeb za podmínek uvedených v těchto Podmínkách.

6.2. Smlouva o poskytování služeb mezi Uživatelem a Poskytovatelem je uzavřena dokončením procesu registrace. V rámci procesu registrace je Uživatel povinen vyjádřit výslovný souhlas s těmito Podmínkami, včetně Zásad ochrany osobních údajů a používání cookies. Uzavřená Smlouva nebude u Poskytovatele uložena a Poskytovatel k ní Uživateli neumožňuje přístup.

6.3. Náklady na použití komunikačních služeb ze strany Poskytovatele nenavyšují cenu a jsou v ní zahrnuty. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně Uživatele jdou k jeho tíži.

6.4. Registrovaný uživatel je oprávněn svou registraci zrušit. Uživatelský obsah poskytnutý na Portál příslušným Uživatelem zůstává i po zrušení registrace Uživatelem dostupný prostřednictvím Portálu ostatním Uživatelům a Poskytovatel není povinen takový Uživatelský obsah odstranit a/nebo jiným způsobem znepřístupnit Uživatelský obsah. Licence k užití Uživatelského obsahu dle čl. 4.7 těchto Podmínek trvá i po zrušení registrace Uživatele ve stejném rozsahu.

 

7. PRÁVA K PORTÁLU

7.1. Poskytovatel je vlastníkem Portálu.

7.2. Portál je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.

7.3. Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.

 

8. NÁSLEDKY PORUŠENÍ PODMÍNEK

8.1. V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení těchto Podmínek ze strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli.

8.2. V případě velmi závažného nebo opakovaného podstatného porušení těchto Podmínek (za velmi závažné porušení se považuje též porušení obecně závazných právních předpisů a/nebo umístění Uživatelského obsahu na Portál v rozporu s čl. 4.2 těchto Podmínek) ze strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn:

8.2.1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli; a/nebo

8.2.2. znemožnit Uživateli přístup na Portál a další užívání Služeb.

 

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE

9.1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou” a Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Portálu. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:

9.1.1. Portál a Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

9.1.2. Portál a Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;

9.1.3. Portál a Služby budou poskytovány bez chyb;

9.1.4. Uživatelský obsah bude vždy dostupný, bude úplný, přesný a správný;

9.1.5. Uživatelský obsah bude v rámci Portálu zálohován a nebude poškozen, změněn či odstraněn;

9.1.6. Uživatelský Obsah neporušuje obecně závazné právní předpisy nebo práva či oprávněné zájmy Uživatelů a/nebo třetích osob.

9.2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Portálu a/nebo Služeb. Poskytovatel Uživateli zejména neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:

9.2.1. nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Portálu a/nebo Služeb, přerušením provozu a/nebo poruchou Portálu a/nebo Služeb;

9.2.2. realizací přístupu a užívání Portálu a/nebo Služeb;

9.2.3. stahováním Uživatelského obsahu nebo jiných informací zveřejněných na Portálu;

9.2.4. počítačovými viry;

9.2.5. ztrátou Uživatelského obsahu nebo jiných informací Uživatele;

9.2.6. neoprávněným přístupem k Uživatelskému obsahu nebo jiným informacím Uživatele;

9.2.7. zneužitím Portálu a/nebo Služeb ze strany Uživatele a/nebo třetích osob;

9.2.8. nedoručením, neuložením či ztrátou jakéhokoli Uživatelského obsahu;

9.2.9. ukončením provozování Portálu a/nebo Služeb.

9.3. Poskytovatele nenese žádnou odpovědnost za Uživatelský obsah a další informace dostupné v rámci Portálu, které byly poskytnuty a/nebo zpřístupněny Uživateli a/nebo třetími osobami. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s přístupem k Uživatelskému obsahu a/nebo dalším informacím dle předcházející věty či s jejich používáním. Poskytovatel zejména nezaručuje, že:

9.3.1. Uživatelský obsah a/nebo další informace jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;

9.3.2. Uživatelský obsah a/nebo další informace budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

9.3.3. Uživatelský obsah a/nebo další informace nezasahují do osobnostních či jiných práv třetích osob.

9.4. Kliknutím na odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Ve vztahu k webovým stránkám třetích subjektů dle předcházející věty nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost a neodpovídá Uživateli za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou. Poskytovatel doporučuje Uživateli seznámit se s podmínkami používání, obchodními či jinými podmínkami provozovatelů takových webových stránek třetích subjektů.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Portálu a/nebo poskytování Služeb.

10.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál.

10.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Portál, poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu jakékoli přímé či nepřímé újmy či škody plynoucí z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných Služeb způsobených takovýmito úpravami Portálu nebo Služeb.

10.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto Podmínek. Poskytovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Portálu a Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání Portálu a Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.

10.5. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem a jeho užíváním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Portálu realizován.

10.6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Portálem a/nebo Službami dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.

10.7. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

10.8. Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniklých v souvislosti s užíváním Portálu a/nebo Služeb Uživatelem jsou příslušné soudy České republiky.

10.9. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2016

 

Všimli jsme si, že blokujete reklamy

Příprava kvalitního obsahu je časově i finančně náročná. Abychom pro vás mohli i nadále připravovat zajímavé články, potřebujeme vám zobrazovat reklamy, díky kterým můžete stránky prohlížet zdarma. Prosíme o vypnutí blokování reklam, aby i do budoucna mohl být obsah našeho webu zdarma pro všechny.

adblock